jurasek.janos összes bejegyzése

Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 8,5-8 14-17: A bérmálás szentségéről szóló tanítás legősibb formáját itt találjuk meg. Szent Lukács leírja, hogy Péter és János apostol kézrátétellel és imával hívja le a Szentlelket azokra, akik Szamáriában már elnyerték a bűnbocsánat keresztségét. A keresztség az újjászületés fürdője. Kibontakozunk a halandó világ legsajátosabb adottságából, a bűn és a halál lefelé húzó örvényéből. Ez a keresztség áldása azoknak, akik megvallják Jézust Isten fiának, az emberi nem megváltójának és őhozzá csatlakoznak. A keresztség bevon az Egyház közösségébe, ahol három lépcsőben megkapjuk a Szentlelket. A kereszteléskor a Szentlélek jelét, a bérmáláskor a Szentlélek erejét, a hitvalló és hűséges keresztény élet végén pedig a Szentlélek által a feltámadást. A keresztség nyomán a pszichikai ember pneumatikus emberré kezd formálódni. (A Bibliában a pneuma szó a Szentlelket jelöli.) Szent Pál tanítja: pszichikai testet vetnek el és pneumatikus test támad fel. Szükséges a bérmálás hatása ahhoz, hogy emberi életünk anyagi túlsúlyát legyőzze és áthassa életünket a Lélek. Vajon szükség lenne-e ennyi pszichiáterre, mentálhigiénés terapeutára és a felszínen matató pszichoanalitikusra, ha tudatosan bérmálkoznánk és beleöltöznénk annak hatásába?

SZENTLECKE: 1Pét 3,15-18: Ha valaki a házastársát tiszteli és szereti, akkor róla mindenki előtt szépen szólal meg. Ha a Jézussal való szép kapcsolatunknak élvezzük a gyümölcseit, akkor Jézusról szeretettel és hitelesen tudunk beszélni. Azt mondja Szent Péter, hogy ez az alapja a keresztények missziós küldetésének. Amivel nem ráerőltetünk a világra egy tőle idegen dolgot, mert hamar megbizonyosodunk róla, hogy kimondva, kimondatlanul, rendkívüli módon szomjazza a világ Jézust. Ne bizonytalanítson el, hogy kezdetben meg nem értéssel vagy elutasítással találkozunk. Végleges elutasítást ugyanis csak a színlelés, a hamisság kap, mert azzal korunkban már mindenkinél tele van a padlás.

EVANGÉLIUM: Jn 14,15-21: A Szentlelket Jézus vígasztalónak mondja. Nagyon nagy ajándékot kaptunk Jézustól, amikor elküldte a Szentlelket nekünk. A vigasz nélküli ember élete egy hajótöröttéhez hasonlít. A vígasztalan gyermeket, aki nem tudja, hogy miért van ebben a világban s nem tudja, hogy mi miért történik körülötte, nem hagyhatja magára a felnőtt. Kivezeti őt ebből az állapotából. Ám a felnőtt ember vigasztalansága éppígy orvoslásra vár. A vígasz nélküli vigasztalanságnál nagyobb baj azonban, ha valaki hamis vigasz foglya lesz. A Szentlélek azt jelenti a mi életünkben, hogy elég egy félóra imádság és már kezd kitisztulni az égbolt, amikor elkeseredtünk, amikor nem tudtuk, hogy kik vagyunk, minek vagyunk és miért vagyunk. Volt ilyen élménye Adynak is, amikor azt írja az Úr érkezése című versében: „Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten”. Az embernek azonban végső soron arra van szüksége, hogy egy általános, nagy, egzisztenciális biztonságban legyen. Érezze azt, hogy ő megváltott ember, Isten drága gyermeke. Látjuk azok ámokfutását, akik ehelyett egy hamis vígasz illúzióját veszik magukra. A valódi vígasz forrásából táplálkozva és az ebből fakadó reményünkkel kell keresztényként az emberek elé lépnünk.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Minden föld Istent dicsérje!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 6. vasárnapját ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Ma van a Tömegtájékoztatás világnapja. Jövő vasárnap ünnepeljük Jézus mennybemenetelét. Elképzelhető, hogy már részlegesen megnyitott templomokkal. Figyeljük a híreket.

MISESZÁNDÉKOK ­– SÁRISÁP (május 17-24.) V: + Lukács József atya; H: + Hozzátartozók; Sz: (….); P: (….); V: (….)

Szent Maximilian Kolbe: Minél inkább kialakítja valaki magában Krisztus arcát, annál inkább részesedik az isteni létben, hiszen egyesül benne az isteni és az emberi. Minél inkább megjelenik bennünk az isteni lét, annál több tiszta örömöt és lelki békét ad embervoltunk tudata.

Luigi Guassani: Isten Lelkének kiáradása Jézus áldozatának a gyümölcse. Isten Lelke számunkra a mindenható Isten ajándéka (dónum Dei Altissimi). Nem lehet emberi előrelátással, emberi okossággal és képességgel megszerezni. Nem olyan ajándék, amihez jogot formálhatnánk. Ezért Isten Lelkének kiáradása és bennünk való megjelenése váratlan esemény, teljes meglepetés, abszolút ajándék. Nem lehet úgy gondolkodni, hogy igényeljük és megrendeljük a Szentlelket egy nagyon tisztességes, hasznos tervünk megvalósításának támogatására. A Szentlélek nem a mi terveinket támogatja, hanem bevon bennünket Isten tervébe és ezzel legsajátosabb önmagunk felfedezésébe és örömteli megélésébe. Pünkösd Lelkével lépünk be Jézus misztériumába. Abba a misztériumba, amely megérteti velünk egész emberi létünk értékét, szépségét és távlatát. Isten Lelke által valóban megelevenedünk.

C. S. Lewis: Ha olyan vágyak feszítenek, amelyeket a világnak egyetlen élménye sem tud kielégíteni, akkor a legvalószínűbb magyarázat az, hogy egy másik világ számára vagyok teremtve.

Húsvét 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 6,1-7: Az apostoli Egyházat a kezdetektől fogva nemcsak a lelkesedés tarja fenn, hanem az a szervezettség is, amely arra irányul, hogy a hívek között a szolidaritás, a szeretet és az igazság megerősödjék. Ezért választanak az apostolok diakónusokat, akik az ő irányításuk mellett hívek közösségében végzik és szervezik a szeretetszolgálatot. Kezdetben tehát Jeruzsálemben az egyházi rendet a püspökök és a diakónusok alkották. Amint az Egyház kilépett Jeruzsálemből, vált szükségessé, hogy a püspök és a diakónus közé beillesztődjön a szolgálati papság. Az első keresztény időkben a gyülekezeteket egy-egy püspök vezette. Később, amikor a közösségek száma nagyon meggyarapodott, a kisebb közösségek vezetését végezte a szolgálati papság az adott terület püspökének a felügyelete alatt. Ekkor a diakónusok szerepe kissé háttérbe szorult, hiszen a keresztség révén – külön kiválasztás nélkül – minden hívő bizonyos értelemben diakónusi meghívást kap. Ahhoz azonban, hogy ez a meghívás alázatos szolgálat maradjon és az Egyház épülésére irányuljon, szükséges az Egyházban a tényleges diakónusi szolgálatra a felszentelés.

SZENTLECKE: 1Pét 2,4-9: Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző áldozatot mutassatok be, kéri Szent Péter. Mi az Istennek tetsző áldozat? Ha az életünk nem szakad el Istentől. Ha benne maradunk és egyre inkább belelépünk az Isten általi teremtésünk állapotába. Ennek a garanciája Jézus követése. Ő az egyetlen szegletkő. Őrá ma azt mondja a nyugati politikai elit: nem kell. Azt mondja sok család: nem kell. S látjuk, hogy az isteni teremtés állapotából kilépve miképpen deformálódik az ember és feltűnik a nagy összeomlás réme.

EVANGÉLIUM: Jn 14,1-12: Tudjuk, hogy mennyire megpróbál mindenkit az a helyzet, amikor hosszan és erősen nyugtalanít valami bennünket. A bizonytalanságot meg akarja szüntetni az ember a maga életében. S ezzel a belső szükségletünkkel kapcsolatosan mennyi és mennyi visszaélés történik!

Megnyugtat bennünket számos – rajtunk jól kereső – guru és hírportál. Megnyugtatásunkra alapozzák hatalunkat a politikusok. Hamis ígéreteiket, emberi képességeiket nem is vizsgáljuk meg, mert hisszük, amit hinni szeretnénk. Úgy tűnik, hogy ez nagy akadálya annak, hogy Jézusra irányítsuk az emberek figyelmét. Ám ez nem legyőzhetetlen akadály. Csupán az a kérdés, hogy a saját életem mennyire van Jézusra alapozva? Ki az én szegletkövem? És ez mennyire látszik meg rajtam?   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Kegyes szemed legyen rajtunk,  *  tebenned van bizodalmunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 5. vasárnapját ünnepeljük. (I. zsoltárhét) Május a Szűzanya hónapja. Erősítsük szívünkben a Szűzanya iránti tiszteletet. Ez kaphat jelképes, kifejező formát az otthonunk díszítésében is.

A koronavírus miatti óvintézkedések a templomainkban továbbra is érvényben maradnak, hogy egységes legyen az egyházmegye helyzetkezelése. Ezt telefonbeszélgetésben is megerősítette Bíboros atya, amikor hogylétünk felől érdeklődött.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (2020. május 10-17.) V: + Üveges Károly és neje: Viszkok Mária; H: + Üveges József és neje: Skrek Teréz; Sz: + Ligeti Ferenc és + szülők; P: A Rózsafüzér Társulat szándékára; V: + Lukács József atya

A hívők egyetemes papsága és a szolgálati, azaz hierarchikus papság egymáshoz van rendelve. Ezt még inkább megalapozza az, hogy nem csak fokozatban, de lényegben is különböznek egymástól, hiszen mindkettő sajátos módon részesedik Krisztus egyetlen papságából. Az, akit a szolgálati (szentségi) papságra szenteltek fel, kialakítja és kormányozza a papi népet, Krisztus nevében bemutatja az eucharisztikus áldozatot, az egész nép nevében Istennek ajánlva. Az egyetemes papság szolgálatában lévők pedig szent néppé formálódnak a szentségek által és szolgáló szeretetük révén megjelenítik az Egyházat a világ számára. (Lumen Gentium)

Maga, a megkeresztelt ember legyen Krisztus gyönyörű alkotása ebben a világban. Amikor a mentálhigiénés terapeuták tömege bíbelődik azokkal az emberekkel, akik jólétükben már nem tudják, hogy éppen milyen válságtüneteket produkáljanak, elfelejtik ezt az egyszerű terápiát javallni: Téged Krisztus és a szolgáló szeretet formáljon egészséges lelkű emberré. Ne a saját dicsőségedet keresd, hanem Isten dicsőségét szolgáld. Csak ez ad békét.

Az Egyház abban a formában, ahogy ma létezik, a következő generáció számára elvész. Nyilvánvalóan valami új kezdődik. De még nem látszik tisztán, még nagyon kicsi és rejtett. Áldozatává is válhat a lelkes újítók ambícióinak. Ma már teljes bizonyossággal mondhatjuk, hogy az Egyház a történelmének új fordulópontja előtt áll. Ahhoz, hogy meglássuk azt az utat, amely kivezeti a nyugati civilizációt az eltévelyedéseiből és az ebből fakadó téveszméiből, a Szentlélekre figyelő karizmatikus szentekre és alázatos követőikre van szükség. Ferenc pápa nem az eddigi formát óvja, mert ő a fordulópont egyik pápája.  Az ő tevékenységének a megítélése gondot okoz azoknál, akik a letűnőben lévő világba kapaszkodnak. Ám azok a liberálisok, akik ünnepeltetik őt, csak a változtatásra irányuló törekvést látják. Azt viszont már nem, hogy ez a változás nem térhet le a Krisztusi útról és a szilárd erkölcsi allapokról, nem megtagadja, hanem megújítja az Egyházat, nem adja fel a Teremtővel és a feltámadt Jézussal való alázatos együttműködést.  (Voltaképpen a változtatás nyugtalanító kényszere a saját hitetlen lelkükben van, belső kiüresedésben élnek. Ezért immár kétszáz éve a külső körülmények változását erőltetik, olykor forradalmi radikalizmussal és a legszélsőségesebb hagyománytagadással.) A jótékony változás a szentektől jön. Azoktól a mindennapi szentektől, akiket már nem a bűn és az önzés irányít, hanem a szeretet. (Father Theo van Osch)

Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14.36-41: Péter pünkösdi beszédének rendkívüli a hatása. Az Egyházban olyan ez, mint a szerelem. Valamit beindít, de a továbbiakban a figyelem már arra irányul, az válik lényegessé, ami a „szerelem” hatására elkezdődött, vagyis a család. Az Egyházban sem a karizmatikus lelkesedés a lényeg, hanem az, hogy miképpen végezzük az Egyház szolgálatát és miképpen tudjuk sajátunknak az Egyházat. A múlt században egy karizmatikus pap a megérkezésekor rendkívüli hatást keltett és a megtérések folyamatát indította el a plébániáján. Tíz év múlva már nem jöttek hírek rendkívüli gyógyulásokról. Minden a hagyományos keretek között zajlott. Valaki rákérdezett, miért nem történnek továbbra is rendkívüli gyógyulások? A pap azt válaszolta, hogy annak megvolt a maga ideje. Most a meggyógyult emberek közösségi szolgálatának az idejét éljük. A gyógyulások most már a gyóntatószékben és a hívek szolgálata által történnek, sokkal csendesebben, de pont olyan értékesen. Péter a pünkösdi beszédében nem áltatja az embereket, kimondja, hogy minden embernek szüksége van a bűntől való szabadulásra, amit bűnbánat révén kap meg Jézustól.  A bűntől való szabadulást érthetjük egy minket érintő, konkrét, súlyos, személyes bűnre is, de érthetjük arra is, hogy kiszabadultunk a bűn végzetes, nyomasztó hatásai alól, hogy más erőhatások alatt álljunk már. Sokan ezt a nagyon vágyott „nyugalmat” úgy érik el, hogy kiegyeznek a bűnnel. Ami ugyan nem zaklatja már őket, de lehúzódik a lélek legmélyére, hogy ott végezze el titokban a drámai pusztítást.

SZENTLECKE: 1Pét 2,20-25: A mostani pandémiában kezdetben a bizonytalanság, a bajt legyőző gyógyszer hiánya okozta sokakban a legnagyobb riadalmat. Mennyivel másképpen hat majd az emberekre akkor, amikor már rendelkezünk az ellenszerrel. Péter azt írja, hogy rendelkezünk már a haláltól, a teljes elbizonytalanodástól és az összeomlástól megmentő gyógyszerrel. S ez a gyógyszer: Jézus Krisztus.  Saját sebeinkre úgy tekinthetünk, mint amiket Jézus magára vett, hogy meggyógyíthassa őket. Amíg a sebeinket Jézustól rejtegetjük vagy nélküle akarjuk gyógyítani, addig a kudarcok sokaságával találkozunk és minden apró méltatlanság miatt aránytalanul elkeseredünk.

EVANGÉLIUM: Jn 10,1-10: A hamis pásztor jellemzője a panegirista magatartás. A görögnél és a latinoknál azt az írót jelentette, aki megrendelésre és jó pénzért bárkit felmagasztalt, messze érdemein túl. Az emberek többsége jó néven veszi az ilyen felmagasztalást. A temetéseken a kántor panegirista volt, amikor jó pénzért megírta és elénekelte azt a búcsúztatót, amely szentté avatta a széltolót. Korunk talajt és célt vesztett embertömege vonzódik az álprófétákhoz és az álgyógyítókhoz. A You Tube-on őket tizenöt millióan nyitják meg. Azokat, akik a megtérés szükségességéről is beszélnek, ezerötszázan, ugyanannyi idő alatt. VI. Pál pápa mondta többször, hogy az álprófétákkal szemben csak egy esélyünk van, ha mi az életünk példájával hitelesítjük azt, amiről beszélünk.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr nékem pásztorom,  *  ínséget nem kell látnom.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 4. vasárnapját ünnepeljük. Ma van a Jópásztor vasárnapja, könyörgő nap a papi és a szerzetesi hivatásokért. Májusban az esti szentmisék előtt elimádkozom a májusi litániát. Bár úgy tűnik, hogy enyhül a koronavírus okozta helyzet, de ugyanolyan intenzitással imádkozzunk továbbra is, bűnbánattal és nagy bizalommal Isten irgalmát remélve.

A Főpásztor rendelkezése szerint egyházmegyénk valamennyi templomában május 3-a után is marad az eddigi járványügyi rendelkezés a szentmiséken és az egyházi szertartásokon azért, hogy az egész egyházmegye területén egységes álláspontot képviseljünk Budapesttel és a Budapest környéki településekkel.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (május 3-10.) V: Az édesanyákért, hálából; H: (….); Sz: (….); P. (….); V: + Üveges Károly és neje, Viszkok Mária

Ferenc pápa a papi és szerzetesi hivatások (Jópásztor) vasárnapjára írt apostoli buzdításában az Evangéliumnak azt a szakaszát állítja elénk, amelyben az apostolok hajóba szállnak a háborgó tavon, hogy Jézus után menjenek. Amikor a vihar győzni látszik, Jézus közeledik a vízen. Hívja Pétert, hogy induljon el feléje. Az elbizonytalanodó és ezért süllyedni kezdő Péternek Jézus kinyújtja a kezét és a víz felszínén tartja őt. Ebből a példázatból a szülők, a papok és maga a pápa is igen gazdag útmutatást és bátorítást kapnak. A keresztény család és a keresztény nevelés ma azt jelenti, hogy megindulunk Jézus után a háborgó vízen. Jóllehet minden arra biztat, hogy maradjunk a nyugalmas parton, amíg az erő, a hit és morális érzék szemernyi szikrája is ki nem ég belőlünk.

Szent VI. Pál pápa: „Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászává tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelküket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által oltárainkon áldozatodat. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat. Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Ámen.”

Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,14.22-28: Jézus is mondta az eltompult lelkű embereknek, hogy amennyiben a szavának nem hisznek, legalább a csodái miatt gondolkodjanak el és következtessenek helyesen. Péter a sokat idézett pünkösdi beszédében a legnagyobb csodáról, Jézus feltámadásáról beszél. A hatás azonban nem magában a közlésben van, hanem abban, amilyen hittel és lelkesedéssel tanúskodott a feltámadásról. Minket sem a közlés igazsága tesz missziós lelkű keresztény szülővé vagy nevelővé, hanem az, ahogy mondjuk az igazságot. Az embereket nem annyira az igazság maga, hanem sokkal inkább a közlő személyből áradó hitelesség ragadja meg. (S itt sajnos, komoly tévedések áldozatai lehetünk, amikor valaki szemfényvesztő módon nyűgöz le bennünket.)  Ha lelki nehézségekkel küzdünk, az nem azért van, mert kevés mentálhigiénés bestsellert olvastunk, hanem azért, mert a lélek elveszítette az élő, egészséges kapcsolatát Istennel.

SZENTLECKE: 1Pét 1,17-21: Az ember nagyon sokat remél az ezüsttől és az aranytól, vastag bankszámával igyekszik bebiztosítani az életét. Sokszor a szülők is anyagi jólétet akarnak átadni gyermekeiknek és nem erkölcsi tartást, meg hitet. Az Apostolok Cselekedetének leírása szerint Péter a jeruzsálemi templom Ékes-kapujánál meggyógyítja az alamizsnáért könyörgő bénán született embert. Aranyom, ezüstöm nincsen, mondja, de amim van azt neked adom: Jézus nevében kelj fel és járj. Jézus kivezet bennünket abból a bénultságból, hogy csak a közvetlen szükségleteink irányítsanak bennünket. Hány és hány embernél a belső morális tisztánlátást elhomályosítja a politikai és a gazdasági érdek. Hány és hány megélhetési pap, saját kényelmét keresve, gondolkodás nélkül kiszolgálja a megtérést elutasító, hamis vallásosságot. Ezért az ilyen politikusok, lelkészek stb. nem tudják azt adni az embereknek, ami számukra valóban előremutató lenne. A tanúságtevő igehirdetés fontos az emberek számára, mert a jól elérhető alamizsna vonzáskörzetétől nehezen távolodnak el. Nem látnak túl a biztonságos érdekövezeten vagy nincs erejük változtatni. A kegyelem átalakító erejével szemben védekezőek és tartózkodóak. Sok embertől halljuk, igen, igen, de… Gyönyörű szép az idő. Igen, igen, de jövő hétre már elromlik. Érdemes lenne kereszténynek nevelni a gyermekedet. Igen, igen, de biztosan hátránya lesz ebből. Nem árt az óvatosság. Péter pünkösdi beszéde nem hagy lehetőséget a „de” kötőszócskának.

EVANGÉLIUM: Lk 24,13-35: Az emmauszi fiatalemberek helyzete tipikus. Életük mélypontra jutott. Lelkesedtek Jézusért és most lelkesedésüket mély krízishelyzet váltotta fel. Lelkesedésük kívülről volt irányítva. Ezért gyökértelen volt. A melléjük szegődő ismeretlen fiatalember gondolkodásra készteti őket, majd, amikor Jézusként feltárja önmagát, a lelkesedésük már nem külső tényeken alapul, hanem forrásként beköltözik a lelkük legmélyébe. Micsoda öröm egy keresztény szülő számára, amikor azt látja, hogy felnőtt gyermekének a hitét már nem felszínes hatások táplálják, hanem mély, belső meggyőződés!      

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az élet útját  *  mutatod, Uram, nékem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 3. vasárnapját ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Ma könyörgő nap van a jó termésért. (Búzaszentelő.) Szerdán Sienai Szent Katalinnak, Európa társvédőszentjének ünnepe lesz. Kérjük közbenjárását Európáért. Jövő vasárnap, Húsvét 4. vasárnapján könyörgő nap lesz papi hivatásokért. (Jópásztor vasárnapja.)

Az illetékes szentszéki kongregáció a pápával egyetértésben egy évvel elhalasztotta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Négy gyerek készült arra, hogy a nagy eseményen, szeptember 23-án Budapesten lesz elsőáldozó. Hogy az új helyzetben miképpen tervezzünk, azzal várjuk meg az Érsek úr iránymutatását.

A héten belépünk a Szűzanya hónapjába. Elkezdődik a májusi litániák időszaka. Ha otthoni körülmények között minden nap elimádkozzuk a lorettói litániát, megtapasztalhatjuk a Szűzanya közelségének és oltalmának felemelő érzését.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (április 26. – május 3.) V: Hálaadás 80 évért; H: (….); Sz: (….); P: (….); V: Édesanyákért hálából

Vianney Szent János: Nem mindnyájan szentek, akik szentségekhez járulnak, de abban biztosak lehetünk, hogy mindig találunk szenteket azok között, akik rendszeresen járulnak a szentségekhez.

Siennai Szent Katalin: Ha egyszer a maga teljes szépségében megpillanthatnánk azt az emberi lelket, amely teljesen kibontakozik a bűnből, minden áldozatra készek lennénk, hogy ezt a lelket birtokolhassuk. A teremtett anyagvilágban nincs semmi, ami a lélek szépségéhez hasonló lenne.

Húsvét 2. vasárnapja

Irgalmasság vasárnapja

OLVASMÁNY: ApCsel 2,42-47: Az Apostolok Cselekedeteiben ez a rövid rész az Egyház ősmintájára, eredendő erejére mutat rá. A krisztusesemény közelsége, a tanítványok töltekezése a Szentlélekkel, a követésre sarkalló örömhírhirdetés és az önzetlen szeretet együttesen hatott a pogányokra. Engedték, hogy kimentsék őket a romlott nemzedékből. Hiszen csak addig kapaszkodik az ember a saját tévedéseibe és álbiztonságot nyújtó életfelfogásába, amíg nem találkozik a hiteles alternatívával és a szeretetteljes bátorítással: merj kilépni a napfényre!  

SZENTLECKE: 1Pét 1,3-9: Jézus újjáteremt bennünket, ha van elég bátorságunk kilépni a zárt, védett világunkból, hogy kövessük őt. Szükségünk van az újjáteremtésre? A világ egy Istentől elidegenedett létmódban él. Isten a Szentlélekben, a Szentlélek által közli magát az emberrel. Jézus a megváltás művének betetőzéseként elküldi a Szentlelket. A Szentlélek befogadása azonban felismerhetővé teszi számunkra a bűnt és önző életünk megannyi sötét oldalát. Pál apostol amikor a korintusiaknak a feltámadásról kinyilatkoztatott igazságot közöl, azt írja, hogy érzéki (pszichikus) testet vetnek el és lelki (pneumatikus) test támad föl. (A Bibliában a Szentlélek nem a psziché, hanem a pneuma fogalommal van megjelölve.) Mindaddig csupán az érzéki test irányít bennünket, amíg az Egyházat alkotó Lélek nem alakítja át bensőnket. Ha a „csak magunk érzékeléséből” kiszabadulunk és átadjuk magunkat a Léleknek, az a feltámadás élményét adja. Amíg magamat vezetem, addig jórészt az előítéleteimnek és a korlátaimnak a rabja vagyok. Amikor már az Egyházat alkotó Lélek vezet, az életnek egy teljesebb, tisztább dimenziója tárulkozik fel számomra.   

EVANGÉLIUM: Jn 20,19-31: Tamás apostol, miután nem csupán nézte, de látta is a feltámadt Jézust, „én Uram, Istenemnek” szólította őt. Gyakran emlegetjük, hogy a görög nyelv a szeretet három fokozatát képes kifejezni. A látásnak szintén legalább három módját jelöli meg. (eidó, idó, teoréó) Van fizikai látás. Rendelkezem a fizikai látás képességével, de a kép semmilyen folyamatot nem indít el az értelmemben és a lelkemben. (Ez a bambulás.) Aztán létezik az elemző látás, amely megmozgatja a szellememet, ítéletalkotásra késztet és adhat esztétikai élményt is. A harmadik látásmód mély megtapasztalással jár, mintegy megnyílik a lelki szem. Amikor Mária Magdolna és Péter meglátják az üres sírt, akkor ez utóbbi kifejezéssel találkozunk a szent szövegben (teoréó). Tamás a fizikai látástól tette volna függővé azt, hogy hitelt adjon a tanítványok beszámolójának. Jézus erre mondja, hogy ez nem ad boldogságot, hanem csakis az az eszmélődés, amely a lélekben kezdődik és ott teljesedik ki. „Boldog, aki nem lát (idó), mégis hisz.” (Bölcs Salamon az uralkodása kezdetén „látó szívet” kért Istentől.) Jézus feltámadásához egykoron és ma is háromféleképpen viszonyulhatunk. 1. Nézzük, de nem látjuk. (eidó) 2. Látjuk és elhatárolódunk, korlátolt adottságainkkal értékelünk: Nagy átverés az egész, hiszen csak a tanítványok képzeletében támad fel, aztán ezt tényként kezdték hirdetni. (idó) 3. Nézzük és megnyitja a belső látást: Ez csak így történhetett, ennek csak így van értelme, s csak ez teszi értelmessé az én életemet is. Ezáltal tudok szeretni, megbocsátani, szépen élni és helyesen cselekedni. (teoréó)

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,  *  mivel irgalma örökké megmarad.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét 2. vasárnapját, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Csütörtökön egyházmegyénk védőszentjének, Szent Adalbert vértanú püspöknek a főünnepe lesz. Szombaton Szent Márk evangélistát ünnepli az Egyház. Jövő vasárnap könyörgő nap lesz a jó termésért, ismert nevén búzaszentelő ünnepe.

Legyen szívügyünk a gyermekek hitoktatása. Hittanbeíratással kapcsolatos tájékoztatót és videót készítettek az egyházmegyei illetékesek. Nézzük meg és hívjuk fel erre mások figyelmét is. Elérhető a következő webhelyen: ebphitoktatas.hu/katolikushittan

Ismertessük másokkal a plébániai honlap elérhetőségét. S bízzuk rájuk, hogy milyen látásmóddal nézik.

Ezen a héten Sárisápon hétfőn és szerdán elmarad az esti szentmise. Ezeken a napokon a temetéseket követően gyászmisét végzek.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (április 19-26.) V: + Dombóvári Ferenc és + Sinkó Károly; H: (gyászmise Mogyorósbányán: + Galba Ferenc); Sz: (gyászmise Sárisápon: + Mosonyi Ferencné); P: + Basovszki Imréné, szül.: Viszkok Katalin; V: Hálaadás 80 évért

Blaise Pascal: Inkább vagyok barátod, mint bárki más; többet tettem érted, mint bárki más. Senki sem szenvedné el azt, amit én elszenvedtem miattad, s nem halna meg hűtlenségedért, kegyetlenséged idején, ahogy én megtettem érted. S teszem továbbra is érted, választottjaimban és az Oltáriszentségben.

Döpfner bíboros: A világi keresztények már nem segédcsapat többé, hanem együtt-hordozói az egyházi felelősségnek, együtt-cselekvők az Egyház egyetemes küldetésében.

J. Rebret: Uram, tudom, hogy minden emberért kell imádkoznom. De mit kérjek a paraziták számára, akik munka nélkül is jól élnek, és viszontszolgálat nélkül egyesegyedül mások kizsákmányolásából bőségeskednek, s eközben az erkölcsöt kigúnyolva akarnak másokat irányítani? Nekik nyomort és éhséget kell kérnem, hogy kijózanodjanak és a helyes kerékvágásba kerüljenek.

H Ú S V É T

OLVASMÁNY: ApCsel 10,34.37-43: Az ember emlékezete szelektív és idővel a saját aktuális érdeke szerint átértékeli az egykori eseményeket. A bajban nagy fogadalmakat tesz, hogy Istent soha el nem hagyja, aztán a baj elmúltával a fogadalom heve kialszik. Péter néhány hónappal Jézus kereszthalála és feltámadás után arra kéri Cezáreában, Kornéliusz házában az embereket, hogy emlékezetükben ne halványuljon el semmi abból, amit Jézussal kapcsolatban megismertek, és következtessenek helyesen. Az az áldás, amely Jézussal megérkezett az életükbe, nem helyettesíthető már semmilyen múltbéli hiedelemmel, meggyőződéssel és önáltató életgyakorlattal. Főleg a rosszul értelmezett ószövetségi törvény rájuk öregedett indáitól kell megszabadulniuk, miképpen ezt megtette maga Péter is.

SZENTELCKE: Kol 3,1-4: A földi dolgok kizárólagossá tételével sohasem jutunk el Istenig és az életünk felemelkedése helyett annak egyre mélyebbre süllyedését leszünk kénytelen elszenvedni. Azonban, ha mindent Jézus felől nézünk és Jézussal beszélgetünk az életünk dolgairól, megtapasztaljuk a folyamatos lelki gazdagodást és az élet szépségének kitárulkozását.

EVANGÉLIUM: Jn 20,1-9: Az emmauszi tanítványok jól példázzák azt a világot, amelybe megérkezett a húsvéti üzenet. Ezek a fiatalemberek a legtisztességesebb, legjobb szándékú embereket reprezentálják. Nem nehézkes a szívük, nem a bűntől remélik a földi élet élvezhetőbbé tételét. Idealisták, mint minden fiatal, lelkesednek és letörnek. Egészen kiváló alanyok Jézus számára. Nem ötletszerűen jelent meg nekik az Úr, mert éppen arra járt. Ők tudatosan lettek kiválasztva Jézus részéről. Minden jószándékú, nyitott szívű ember azzal a nehézséggel küzd, amellyel ők. S ez a nehézség nagyon kedves Jézusnak. Ezzel tud mit kezdeni. A lelkesedés és a csalódás kettőssége, az idealizmus és a realitás egymással való küzdelme azt jelzi, hogy nem egyeztünk ki az elvtelen kompromisszumokkal, nem keressük még a hamis komfortizmust. Nem vettünk át másoktól (a hamis prófétáktól) gondolkodást nem igénylő mainstream életfilozófiát, nem találtunk rá a gőg fölényes nyugalmára. Jézus előtt nyitva áll az ilyen szív ajtaja. Az ilyen fiatal a jövő reménye.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ezt a napot az Úristen adta,  *  örvendjünk és vigadjunk rajta.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Húsvét van. Jézus feltámadásának ünnepe. A megváltottak békés ünnepét áldja meg Isten minden családban, ahol hittel ünneplik megváltásunk nagy eseményeit. Segítse a Húsvét ünnepe az emberek kiengesztelődését és azt, hogy az embert próbáló időszakból hitelesebb keresztény élettel, egy mélyebb istenkapcsolattal és az önzés szofisztikált érveit elhagyó, felelősségteljes felebaráti szeretettel tudjunk kilábolni. Áldott ünnepet mindenkinek!

Húsvéthétfőn Sárisápon a szentmise este 6 órakor kezdődik. A továbbiakban csak akkor tudom a szokásos időpontban, nyitott templomajtónál tartani a szentmisét, ha a sekrestyét megőrizzük streil helynek (nem jön be a papon kívül senki a szentmise előtt és után), illetve nincs csoportosulás a templomnál. Ne adjunk rossz példát és ne kicsinyeljük le a pap felelősségét ebben a helyzetben. Jövő vasárnap az isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.

A húsvéti vigília ünnepén gondoltunk azokra, akik otthonukba kényszerülnek és ott igyekeznek megélni a nagy ünnep misztériumát. Templomunkból egy rövid videó film segítségével üzenünk nekik és közösségre lépünk velük. Ide kattintva érheti el a videót.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (április 12-19.) Húsvétvasárnap 11 óra: pro populo; Húsvéthétfő 18 óra: + Dombóvári István és + Sinkó Ferenc és hozzátartozók; Sz: (….); P: (….); V: + Dombóvári Ferenc és + Sinkó Károly

A feltámadt Krisztus a mi reményünk. Benne az élet minden rejtélye, az élet értelme, az örökkévalóságba torkolló időnek minden kérdése megoldásra talál. Ő győzelemre, az áldott boldogságba, az élet dicsőségébe vezet el bennünket. Ő a mi életünk, feltámadásunk, jelenünk és örök jövőnk. (Adolf Donder)

Suenens bíboros: Ma az Egyház az életet és az ebből fakadó örömöt kívánja gyermekeinek. Az ember még inkább táplálkozik az örömből, mint a kenyérből. Tudni és hinni azt, hogy Jézus feltámadt és örökre él, azt jelenti, hogy nem abban a tudatban élünk, hogy minden a halálba és a semmibe hullik, hanem abban a tudatban élünk, hogy a végső szó az életé, a győzelmes, a diadalmas életé. Enélkül az öröm nélkül semmi jót sem tudnánk tenni az életünkben.

VIRÁGVASÁRNAP

OLVASMÁNY: Iz 50,4-7: A próféta jelzi, hogy a Messiás maradéktalanul megvalósítja az Atya szándékát és gondolatait. Ez rendkívüli ellenállást vált majd ki sokakból. Amikor a keresztény a papjával szembeszáll, akkor voltaképpen azt nehezményezi, hogy a pap nem őt képviseli, hanem az Istent. Sokan az Isten akarata elé helyezik a saját akaratukat és az isteni tekintélyt semmibe véve a saját tekintélyük fölött őrködnek. A próféták sorsa folytatódott Jézusban és Jézus sorsa folytatódik az Egyházban. Jézus sorsa azonban nem nagypénteken, hanem húsvétvasárnap teljesedett be. A Jézust követő keresztény élete nem a megszégyenülésbe torkollik, hanem a feltámadásba, az igazság és az élet ünneplésébe.  

SZENTLECKE: Fil 2,6-11: A jóléti világ embere olyan jogrendet és filozófiát alakított ki, amely csak addig működik, amíg a földi jólét nem kap léket. Az emberi jogokat csak az individuumra alkalmazza és megtagadja a közösségek jogait (család, nemzet, egyház). Jézust csak egy történelmi jelenségnek tekinti vagy egy mitológiai ihletésű alaknak, kinek a léte semmilyen következményekkel nem jár a vele nem foglalkozó emberek életére. Szent Pál ezt másképpen látja és a történelem újból és újból őt igazolja. Ádám Istentől elfordulva akart istenné válni, ám létében drámai módon elszegényedett. Tőle származó örökségünk lett a dolgokkal való szembenézés elodázása, az önáltatás, a gőg útján való céltalan bolyongás, az élet valódi gyümölcsei helyett dekorációkkal való üzérkedés. A gazdag Jézus azonban emberi formájában szegénnyé lett, hogy megmutassa isten rendkívüli erejét. Ez az erő azonban csak az alázat útján, az Isten akaratába való belesimulás révén kezd sajátunkká válni.

EVANGÉLIUM: Mt 26,14-27,66: Az „A” évben Máté evangéliumából vesszük a passiót. Valamennyi evangélium központi anyaga és valószínűleg a legősibb ókeresztény igehirdetési téma a passió bemutatása. Itt tárulkozik fel, hogy Isten miképpen gondolkodik az emberiségről és miképpen köteleződik el teremtményei mellett. De itt tárulkozik fel az eltévedt emberiség valódi arca is. A passió meghaladhatatlan mű, mert nem az emberi szellem alkotása. Róma egyik legféltettebb ereklyéje a „nem emberkéz által festett Krisztus-arc”. A Lateráni bazilika melletti épületben, a Szent Lépcső felett lévő pápai magánkápolna féltett kincse. A hagyomány szerint ezt a VI. században készült Krisztus-arcot úgy alkotta meg a festő, hogy angyal fogta és vezette a kezét. Ezért hitelesen mutatja be az Istenember arcát. A passió hitelesen mutatja be az emberi drámát és az Isten szeretetét a gazdagságával, értelmével és szabadságával hivalkodó, de Isten nélkül nagyon szegény, nagyon rövidlátó és súlyos rabságban sínylődő ember iránt.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Istenem, Istenem,  *  miért hagytál el engem?

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Virágvasárnap van. Urunk szenvedésének vasárnapja. A jelképes jeruzsálemi bevonulás után Jézus szándékának a bemutatása, a passió előrevételezése hangzik el templomainkban.

Nagyhét. A nagyhét szertartásait is megtartom Sárisápon az erre a helyzetre kiadott liturgikus utasítások szerint. (Nincs kereszthódolat, nincs tűzszentelés, nincs keresztelés, nincs körmenet.) Ha a 65 év alatti korosztályból valaki jelen akar lenni, azt kitárólag a járványügyi előírások legszigorúbb betartásával és a távolságtartás figyelembevételével tegye meg. A templomtérben foglaljunk helyet. A sekrestyébe senki se telepedjék be. Szertartások alatt prédikációk – értelemszerűen – nem lesznek. Talán egy rövid húsvéti buzdítást és imát sikerül a templomunkból feltenni videó formában a honlapunkra. Ezt húsvétvasárnap este vagy húsvéthétfőn tudjuk megtekinteni. Tapasztalhatjuk, hogy számos szentmiseközvetítés elérhető a médiumok segítségével. Figyeljünk arra, hogy a katolikus hitünk szerinti vasárnapi istentiszteleti kötelezettség és az Egyházunkkal való hitbéli együttműködés a médiumok által sugárzott lehetőségek közül a katolikus szentmisébe való bekapcsolódással valósul meg. Lehetőleg mindenki naponta egy tized rózsafüzért imádkozzon el azért, hogy kiérdemeljük Isten rendkívüli segítségét, amellyel képesek leszünk megállítani a járványt.

Szja 1 %. Van, aki az idei évtől már tud rendelkezni a személyi jövedelemadójának 2 x1 %-áról. Van, aki eddig még nem rendelkezett. Családjainkban, ismerőseink között említsük meg ennek fontosságát. A személyi jövedelemadó első 1 %-a közhasznú alapítványnak, a második 1 %-a egyháznak ajánlható fel. Aki az előző években már rendelkezett, nem kell megismételnie. Olyan is rendelkezzen a Katolikus Egyház javára a 0011-es technikai szám segítségével, aki a különböző családi kedvezmények folytán adómentes. Ugyanis az állam az egyházaknak a kiegészítő támogatást a rendelkezők számának arányában adja.

Hittanbeiratkozások. Az idei évben valószínűleg a hittannal kapcsolatos tájékoztatók is online formában tudnak megvalósulni. Az óvodát megkérjük, hogy az iskolába lépő gyermekek szüleinek tájékoztatására tegyen fel az óvoda közösségi oldalára a plébánia által kiadott tájékoztatót az iskolai hitoktatásról. Emellett azonban az online beszélgetésekben is hozzuk szóba a hitoktatás fontosságát családtagjaink, ismerőseink számára.

MISESZÁNDÉK – SÁRISÁP (április 5-12.) V: + Varga Ferenc és szerettei; H: (….); Sz: (….); Cs: Az utolsó vacsora emlékmiséje (Egyházunkért); P: Nagypénteki szertartás; Sz: Húsvét vigíliája; V: Húsvétvasárnap; H: (Húsvéthétfő): + Dombovári Ferenc és + Sinkó István és + hozzátartozók.

„Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk.

Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat.

Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak;

erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez.

Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem.

Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért.

Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek vagy ettől kell tartaniuk.

Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak

és senkit sem tudnak átölelni. Töltsd el szívüket szelídségeddel.

Imádkozunk azért, hogy a járvány visszahúzódjon és legyen minden úgy, mint régen,

de ezt a „régit” már megújult szívvel, igazabb lélekkel éljük.

Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért. Ne engedd elfelednünk, hogy az élet ajándék. Emlékeztess rá, hogy egyszer meg fogunk halni, s nem tudunk mindent kontrollálni;

végsősoron teljesen rád kell bízni magunkat. Egyedül Te vagy örök és csak nálad van öröklét.

Segítsd felismerni azokat az értékeket, amelyeket a krízisek nélkül figyelmen kívül hagyunk.

Bízunk benned. Köszönjük gondviselő jóságodat.” (Johannes Hartl)

Nagyböjt 5. vasárnapja

OLVASMÁNY: Ez 37,12-14: Ezekiel próféta mintegy fél évszázaddal Jeremiás után élt. Ő is Jeruzsálemben tevékenykedett, majd a babiloni fogságban adott erőt a népnek. Jeremiás a megtérést hirdette, amellyel elkerülhető a történelmi kataklizma. Ezekiel a történelmi tragédiát elkerülhetetlennek mondta. A bűn ugyanis mindig benyújtja a maga számláját. Ugyanakkor azt is hirdette, hogy az Úr minden helyzetből kimenti a népét, mert ő irgalmas és hűséges a szövetségben adott ígéretéhez. Ezekiel nevével azonnal összekapcsolódik a csontmező-látomás. Az elszáradt csontok megelevenednek és életre kelnek. Isten így támasztja fel halott és reménytelen állapotából az ő népét.

SZENTLECKE: Róm 8,8-11: Szent Pál a megigazulás útját másképpen tanítja, mint sok őrá hivatkozó kisegyházi vagy szektás tanító. Ők azt a reményt keltik követőikben, hogy a megigazulás a Szentlélek könnyen elérhető ajándéka, és ezt követően már a tökéletesség érzésével a diadal útját járhatjuk. Szent Pál arról ír, hogy a test a bűn miatt halott és a halálba tart, de akinek lelkét Jézus élteti, az nem a test és a halál hatalma alatt él, hanem a feltámadás reményében és erős vonzásában. Életét nem a bűn tagadása és rejtegetése határozza meg, hanem a bűn feletti folyamatos győzelem. A szektás a „megtérése” után semmi értelmét nem látja a gyónásnak. A katolikus ember ezt másképpen gondolja. A szektás, ha elbukik, azonnal kérheti és azonnal kapja Jézustól a „fehér ruhát”. A katolikus ember a bűn legnagyobb problémáját abban látja, hogy megsebesítette vele az Egyházat. Ezért az Egyházat is engesztelnie kell és kérni a visszafogadást. Ha ezt jobban megértenék a keresztények, másképpen jelenítenék meg ebben a világban az Egyházat, vagyis Krisztus titokzatos Testét.

EVANGÉLIUM: Jn 11,1-45: A Lázár feltámasztásáról szóló evangéliumi rész éppúgy, mint az örökélet vízére szomjazó szamáriai asszony története vagy a vakon született ember meggyógyítása a keresztelésre készülő katekumenek felkészítését is szolgálta. Lázár istentisztelő jó ember volt, sokak megbecsülését kivívta. De neki is meg kellett tapasztalnia, hogy a halált nem ő győzi le, hanem Jézus. Lázár Jézus barátja volt. Ezért bizonyosságot kaphatott arról, hogy Jézus a sírból feltámadott. Lázár így annak az első keresztény, tanúságtevő közösségnek is a tagja lehetett, amely már Jézus feltámadásának a hitéből és az igazak feltámadásának a reményéből élhetett. Lázár megkapta Jézustól azt az ajándékot, hogy evangéliumhirdető lehetett.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úrnál az irgalom,  *  és bőséges a megváltás nála.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 5. vasárnapját ünnepeljük. Jövő vasárnap már Virágvasárnap lesz, kezdődik a nagyhét. A templomunkban valamennyi szentmisét megtartok, így a nagyheti szertartásokat is, a központi egyházi utasítás előírásai szerint. Püspöki engedéllyel a nagycsütörtöki szentmisét hívek jelenléte nélkül is megtarthatja a pap. Lélekben valósíthat meg közösséget a hívekkel. Egyébként ez a szentmise, utolsó vacsora emlékmiséje, az Egyház és az Eucharisztia alapításának emlékezete, csak a hívő közösség részvételével ünnepelhető. A honlapunk segítségével szeretném, ha húsvétkor videón keresztül – vizuálisan ­– beléphetne bárki a templomba közös imára és hálaadásra.

A hittanosok a honlapunkon keresztül kapcsolódjanak be a digitális hitoktatásba. A honlapunk: www.sarisapiplebania.hu A „Hitoktatás” menübe kell belépni és ott eligazítást kapunk, hogy szöveges vagy videó hittanórák vannak-e az adott héten. (Ezen a héten videó van.) Minden hét kezdetén, vasárnap este már a honlapunkon van az arra a hétre elkészített hittananyag.

Ismét felhívom a figyelmet arra, hogy a vasárnap szentmisével való megünneplése rendkívüli helyzetben a rádió vagy televízió segítségével is megtörténhet abban az esetben, ha valóban a katolikus Egyház szentmiséjébe kapcsolósunk be, az otthoni körülmények között megvalósítható legnagyóbb tisztelettel. A szentmise és a (lelki) szentáldozás lényege az Egyházunkkal való hitvalló közösség megvalósítása. Imádkozzunk egymásért! Lehetőleg akkor, amikor a szentmise kezdetét jelző harang megszólal.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 29. – április 5.) V: A veszélyhelyzetben élőkért és a megbetegedettekért; H: (…); Sz: + Papp Jánosné, szül.: Kurucz Mária és szerettei; P: A Rózsafüzér Társulat szándékára; V: + Varga Ferenc és szerettei

Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 1Sám 16,1-13: Dávid különleges kiválasztása mutatja, hogy Isten tervei szerint történnek a dolgok. Ha ebbe belesimulunk, harmóniában élünk a teremtéssel, ha ellenálunk, összetörjük magunkat. Sokszor nagyon tisztességesen, becsületesen, igényesen megtervezzük a dolgainkat, csak azt nem vesszük észre, hogy Isten mást vár tőlünk. A mi kiválasztásunk a keresztségben történt, akkor válaszoltunk Jézus hívására.

SZENTLECKE: Ef 5,8-14: Az ősegyház himnusza szép nagyböjti biztatás: „Ébredj, ki alszol, támadj fel a lelki halálból és Krisztus rád ragyog!”

EVANGÉLIUM: Jn 9,1-41: Az „A” évben a vasárnapi szentírási részek elsősorban a katekumenek felkészítésére lettek kiválasztva. Így a mai is. A katekumen, amikor elnyeri a keresztséget, feltárulkozik számára a világosság. Ugyanakkor azt is jelezni kell, hogy a sötétségből kibeszélők céltáblájává válhat. Nem kis megdöbbenéssel látjuk, hogy a jelen nehéz helyzetben milyen sokan inkább áskálódnak és súlyosan erkölcstelen haszonlesésbe kezdtek a segítés és az összekapaszkodás helyett. Lelkükben mély sötétség honol, onnan beszélnek kifelé.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr nékem pásztorom,  *  ínséget nem kell látnom.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 4. vasárnapját ünnepeljük. Ma van a laetare (örvendezés) vasárnapja. Szerdán, március 25-én Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz.

A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia rendelkezése szerint március 22-től az újabb intézkedésig minden nyilvános liturgia szünetel. A szentmiséket a papok a hívek fizikai részvétele nélkül végezzék, a temetéseket szűk családi körben tartsák. Esküvő és keresztelő csak halaszthatatlan esetben, zárt körben történjen.

Tudjuk, hogy Mózes negyven napra felment a hegyre, s ezalatt a nép elhagyta Istent. Ugyanakkor egy nehezebb és hosszabb helyzetben, a babiloni fogságban példamutató módon megtértek és erőre kaptak. Adja Isten, hogy most ez utóbbi ismétlődjék. Ehhez hozzátartozik a vasárnap méltó megünneplése. Segítséget kapunk vagy a saját plébániánk internetes online miseközvetítésével vagy a rádión és a televízión keresztül. Katolikus szentmisén vegyünk részt. Lehetőleg vasárnap öltözzünk fel ünneplő ruhába és kellő összeszedettséggel, elejétől a végéig kövessük a szentmisét. Mondjuk hangosan a válaszokat és kapcsolódjunk be az énekekbe. Lelki áldozást is végezhetünk. Voltaképpen ebben a szükséghelyzetben az Egyháznak egy teljesebb dimenziója feltárulkozik. A tér és időkorlátokat legyőző csodálatos misztériumának lehetünk részesei. Tehát a vasárnapi misekötelezettségünket akkor teljesítjük fizikai jelenlét nélkül, ha katolikus szentmisébe kapcsolódunk be, elejétől a végéig kellő összeszedettséggel.

Sárisápon a plébános a szentmiséket a szokott időpontban megtartja. A misenaplóba bejegyzett miseszándékokat végzi. Amíg nincs kijárási tilalom, a szentmisék alatt a templom nyitva van. Ha egy fiatal be akar jönni a templomba, ezt a higiéniai előírások betartásával és másokkal nem érintkezve megteheti. Idősek azonban semmiképpen se jöjjenek!

Kövessük a honlapunkat. A honlapon keresztül történik a hittanos gyerekek távoktatása. Hamarosan videó anyagok segítségével is. Hasznos lehet a szülők számára éppúgy, mint a gyerekeknek. Lépjünk be a honlapra: www.sarisapiplebania.hu kattintsunk rá a hitoktatás menüpontra. Előugrik: „A hittanórák anyaga ide kattintva érhető el.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 22-29.) V: + Dsupin Ferenc és szerettei; H: + Hubácsek Károly; Sz: Gyümölcsoltó Boldogasszony: hálából; P: + Pender Ferencné, szül.:  Hajnal Anna és szerettei; V: (….)

A lelki áldozáshoz javasolt ima:

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz venni a lelki szentáldozásban, hogy veled élhessek.

Jöjj hát, ó Jézus, költözz a szívembe és végy benne lakást örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.

Tiéd akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Bíboros Atya imája a járványveszélyben:

Mindenható Urunk, Atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk neked, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre jobb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztosan védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőnek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és hatékony eszközök eljuttatását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennük a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassanak minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk.

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj érettünk. Ámen.

Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Kiv 17,3-7: Isten nem a nép zúgolódását jutalmazza meg, hanem arra mutat rá, hogy milyen nagy felelőssége van annak, aki messzebbre lát, mint nép. Isten nem a népet, hanem Mózest tanítja. Nem büntetni kell azokat, akik csak rövid távra berendezkedve akarnak élni, hanem vezetni kell őket. Ehhez nagy hívatástudat kell, mert a nép mindig szembeszáll azokkal, akik a hiányosságokra rámutatnak, és bódultan követik azokat, akik a léhaságot elégnek mondják ahhoz, hogy „csodálatos jövő” kerekedjék ki belőle. Mindezt jól példázza a próféták sorsa. Mózesnek azt is tudomásul kellett vennie, hogy nála van az az eszköz, amelynek segítségével a hálátlan, Isten ellen zúgolódó nép mégiscsak életben maradhat. Isten nem a hűtlenségükről kezd párbeszédet Mózessel, hanem ráébreszti Mózest a saját küldetésének a lényegére.

SZENTLECKE: Róm 5,1-8: Gyakran halljuk és mondjuk a megigazulás szót. Miben áll a megigazult élet? Abban, hogy a létezés tiszta örömét éljük és nem a hamis ÉN-t szórakoztatjuk hamis illúzióikkal. A hamis ÉN nem tud arról (vagy nem hiszi) hogy az isteni dicsőség részese lehet, azért nem tesz érte erőfeszítést. Nem újul meg, nem reflektál az életére, nem végez szentgyónást, önmagát szórakoztatja, saját önérzetét hizlalgatja s büszkén védi a maga által bevezetett hagyományokat. Nem tartja magát bűnösnek, így nem is érti, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Azt meg végkép nem érti, hogy Jézust miért szokták emiatt szeretni. Vannak, akik ezzel a tompult lélekkel „ünneplik” az Eucharisztiát. Ők azok a szamáriai asszonyok, akik még nem találkoztak Jézussal, csak járnak a kúthoz egyre monotonabban.  

EVANGÉLIUM: Jn 4,5-42: A szamáriai asszony gépiesen és egyre inkább elmagányosodva járt a forráshoz. Mert ez így szokás. Ám, amikor jézussal találkozott, olyan forrásra lelt, hogy ezt követően ő is forrás tudott lenni mások számára. A szamáriai asszony korunk tipikus embere: egyre inkább elmélyülő önbecsüléshiány, rendezetlen együttélések, ellanyhult vallási élet, lelki kiszáradás. Ám Jézus szomjazik ennek az embernek a hitére, ahogy egy szülő is szomjazik a köszönetet és a hálát alig mutató gyerekének a szeretetére. Jézus vizet kért az asszonytól. Mégpedig a szomjúságát elfásultan, gépiesen oltó asszonytól, aki ráadásul a zsidók számára idegen. Van-e még bennünk szomjúság a tiszta víz után vagy már eltöltött bennünket a világ silány, szirupos kínálata? Sokan még együtt haladnak az Egyházzal, mint a nép Mózessel, de már nem lelkesíti őket az a lehetőség, hogy az isteni dicsőség részesei lehetnek. Panaszkodó, sértődékeny, rátarti, önző tömeggé formálódnak, vagy sorra előállnak a maguk világjobbító terveivel, s csak azt hirdetik. Mennyire más ez, mint amit Jézus látni akar az Egyházban! Nem a saját programjainkat kell propagálni, hanem azt kell bemutatni, hogy miképpen tudjuk egyre hitelesebben élni az Evangéliumot. Anélkül, hogy abból csak egy-egy részletet ragadnánk ki. Nekünk, keresztényeknek ott kell ülnünk Jákob kútjánál, Jézus mellett, hogy fogadjuk azokat, akik a szamáriai asszony lelki állapotában járnak-kelnek, lélektelenül, inkább robotként mint emberként.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,  *  népem ne légy keményszívű.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Nagyböjt 3. vasárnapját ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Jövő vasárnap, Laetare vasárnapján mérsékelt mennyiségben szoktunk élővirágot tenni az oltárra.

Nagyböjtben minden pénteken keresztutat járunk az esti szentmise előtt.

Az idei nagyböjtben is tartós élelmiszerek célba juttatásával teszünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról. Március 15-én és 22-én, valamint a két vasárnap közé eső héten gyűjtjük a szokott helyeken, elsősorban a templom bejáratánál a tartós élelmiszer csomagokat, amelyeket a plébániai karitász juttat el a leginkább rászorulókhoz.

Március 18-án, szerdán este 6 órakor Az esztergomi beszélgetések sorozatban meghirdetett program Fodor Rékával és Csókay Andrással elmarad.

Csütörtökön lesz Szent Józsefnek a főünnepe. Sárisápon szerdán előesti misével ünnepeljük.

A hitanórák is elmaradnak az iskolában és a plébánián, azonban a jövő héttől a honlapon heti rendszerességgel mindegyik osztály diákjai megtalálják a hittannal kapcsolatos teendőket. Az osztályfőnököktől fogják megkapni a szülők és a gyermekek a hitoktatási anyagok és feladatok digitális elérhetőségét.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (március 15-22.) V: + Hozzátartozó; H: Beteg édesapáért; Sz: (….); P: + Rédei József és + Lukács József atya; V: + Dsupin Ferenc és szerettei

Dietrich Bonhoeffer: Uram, Istenem, ébreszd fel bennem az utánad való vágyakozást! Ismersz engem, és én ismerni akarlak Téged. Segíts nekem, hogy keresselek és megtaláljalak. „Istenre szomjazik a lelkem, az élő Isten után vágyakozom, mikor láthatom meg Isten arcát?” (Zsolt 41,2) Ismerjük a fizikai szomjúságot. Nagyon gyötrő tud lenni. Ismerjük az élet és a boldogság iránti olthatatlan vágyat. Mennyi szenvedélyt szabadít fel! De ismeri-e még a lelkünk, az Isten utáni szomjúságot?

Michael Quoist: A Megváltó nem maga választotta keresztjét. Elfogadta, amit az emberek tettek a vállára. Te is, mielőtt önmagtagadásokat keresnél, fogadd el azokat a mindennapi megpróbáltatásokat, amelyeket mások butasága, önzése, rosszakarata okoz neked. Csak az így elfogadott kereszt válik Jézus Krisztus és a szeretet által embertársaink megváltójává.