Advent 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: 2Sám 7,1-5; 8-16: A templomépítésnek sorrendje van. Dávidnak Isten népét, Izraelt kell valódi néppé formálnia. A templomot majd Salamon építi fel Isten akarata szerint. Először a közösség építésére kell minden erőt fordítani. Az Istent szerető közösség majd megteremti a maga istenhajlékát. Először a belső forma és utána a külső forma. Legyünk így az ünnepekkel is.

SZENTLECKE: Róm 16,25-27: Jézusban kinyilvánul egy titok, amelyre ősidők óta csend borult. A megtérés az egyedi ember életében sem kívülről jövő átalakító erő, hanem belső megelevenedés, önmagunknak, belső világunknak az életre támadása, ami eddig tetszhalottként létezett, amire eddig ősi csend borult. Ebbe az állapotba azonban sohasem gőggel és önteltséggel, hanem nagy alázattal léphetünk be. Igen sokszor ehhez az alázathoz úgy jutunk el, hogy megtör bennünket az élet. Tegnap egy kedves ismerős családtól levelet kaptam, amelyben összegzik idei évüket. Idén leányuknak a rákkal kellett megküzdenie. Így zárják a beszámolót: „Erre az évre rendelt dolgainkat bevégeztük. Köszönjük Istennek, hogy a próbatételhez kegyelmi erőt is kaptunk, így megmaradtunk a SZERETETBEN.”

EVANGÉLIUM: Lk 1,26-38: A mariológia, vagyis mindaz, amit a Szentírásból kiolvasva Máriáról tanítunk, segít jobban megérteni Jézus csodálatos jelenlétét ebben a világban és a mi életünkben. Valóságos Isten és valóságos ember, akiben összekapcsolódik a menny és a föld, az isteni és az emberi. Jézus nem azért jött, hogy tőlünk tanuljon, és hozzánk formálódjon, hanem azért, hogy mi formálódjunk őhozzá, és belépjünk az örök élet előszobájába.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

Karácsony * * * 2017. december 25.

OLVASMÁNY: Iz 52,7-10: Jézus örömhírt hozott nekünk. Vajon, enélkül az örömhír nélkül milyen lenne ma az életünk a Földön? Hogy nézne ki az emberi kultúra, hogy néznének ki az emberi kapcsolatok? S mi marad a karácsonyból, ha kivesszük belőle Jézust? Ferenc pápa arra biztatott bennünket, hogy örömmel, imával és hálaadással készüljünk a karácsonyra, töltsük be életünk ürességeit, csiszoljuk le gőgünk érdességeit.

SZENTLECKE: Zsid 1,1-6: Most a végső napokban Isten Fia által szól hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása és hathatós szavával ő tartja fenn a mindenséget. Ha nem halljuk meg, hogy Fia által hogyan szól hozzánk az Isten, valamiről nagyon lemaradunk. Pontosan arról, amiért megszülettünk erre a földre.

EVANGÉLIUM: Jn 1,1-18: Nem győzünk betelni ilyenkor karácsonykor a János evangélium felemelő prológusával. Isten megtestesült Igéje dicsőséggel telve, kegyelemmel, békességgel és igazsággal belépett az életünkbe. Akik befogadják, azoknak megadja, hogy Isten fiai legyenek.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: A föld minden határa látta * Üdvözítő Urunknak jóságát.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 4. vasárnapját ünnepeljük, holnap Karácsony, Jézus születésének ünnepe lesz. Ma, december 24-én délután 15 órakor Sárisápon, 16 órakor pedig Mogyorósbányán a hittanos gyermekek betlehemes játékot adnak elő. 22 órakor Mogyorósbányán. 24 órakor Sárisápon lesz éjféli mise.
Hétfőn és kedden, karácsonykor és karácsony másnapján a következőképpen lesznek a szentmisék: Mogyorósbányán mindkét nap 9 órakor; Sárisápon mindkét nap 11 órakor; Annavölgyben december 24-én és 25-én 17 órakor.
Köszönet mindazoknak, akik a karácsony ünnepét a templomunkban széppé tették: takarítók, ministránsok, betlehemesek, énekesek.

Szerdán Sárisápon elmarad a szentmise. Pénteken este 6 órakor Szent Család ünnepi mise lesz. Megáldjuk a jelen lévő családokat. A jubiláns házaspárok külön áldásban részesülnek, ha ezt kérik.

Jövő vasárnap Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor lesz az év végi hálaadás. Annavölgyben 17 órakor. (Annavölgyben tehát csak vasárnap 17 órakor lesz szentmise, ami egyben újévi előesti mise is.) Január 1-je kötelező főünnep. Sárisápon 11 órakor, Mogyorósbányán 17 órakor lesz szentmise.

Áldott, békés Karácsonyt mindenkinek!

MISESZÁNDÉKOKSÁRISÁP: V: (….); K/1: pro populo; K/2.: (….); P: családjainkért; V: (….)

Nagy Szent Leó pápa: Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk. Senki sincs ebből az örömből kizárva, egyformán mindannyiunknak megvan a közös okunk arra, hogy örvendezzünk. A mi Urunk ugyanis mint a bűnnek és a halálnak legyőzője jött közénk, hogy miként senkit sem talált bűntelennek, ugyanúgy mindnyájunkat megváltson. Ismerd fel, ó keresztény nagy méltóságodat! Az isteni természet részesévé lettél, vissza ne térj a hozzád méltatlan régi romlottságba. Fontold meg, milyen főnek és milyen testnek lettél a része!